ΝΩΠ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το Λύκειο διαθέτει 3 τάξεις, Την Α΄ Λυκείου, τη Β΄ Λυκείου και τη Γ΄ Λυκείου. Με βάση το σχεδιασμό των ΝΩΠ στην Α΄ Τάξη οι μαθητές φοιτούν στην εκπαιδευτική κατεύθυνση που θα επιλέξουν όπως αυτές περιγράφονται πιο κάτω.
Σημείωση - Στην Α΄ τάξη οι μαθητές επιλέγουν μία από τις τέσσερεις ΟΜΠ, η οποία στη συνέχεια, οδηγεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου.
Σημείωση - Τα μαθήματα της κάθε τάξης χωρίζονται σε Κοινού Κορμού (Υποχρεωτικά μαθήματα για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως επιλογής ΟΜΠ) και τα μαθήματα Προσανατολισμού τα οποία διαφέρουν και προσφέρουν γνώσεις εξειδίκευσης (αναγκαίο υπόβαθρο για τις μελλοντικές σπουδές).


Πίνακας με μαθήματα Κοινού Κορμού και Προσανατολισμού ανά ΟΜΠ

Τονίζεται ότι οι περίοδοι των μαθημάτων προσανατολισμού/εμβάθυνσης προστίθενται στις αντίστοιχες περιόδους των μαθημάτων κοινού κορμού. Για παράδειγμα, στην 1η ΟΜΠ οι μαθητές διδάσκονται συνολικά τέσσερις (4) περιόδους Αρχαία Ελληνικά /Αρχαιογνωσία και τέσσερις (4) περιόδους Ιστορία.