ΝΩΠ - Νέα Ωρολόγια ΠρογράμματαΝέα Ωρολόγια Προγράμματα (ΝΩΠ) Λυκείου και Τεχνικής Σχολής


Τελειώνοντας το Γυμνάσιο, οι μαθητές/μαθήτριες φτάνουν στον πρώτο σταθμό της πορείας τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου καλούνται να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή.

Η επιλογή αυτή είναι μία προσωπική απόφαση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από πολλή σκέψη, προβληματισμό, σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση, καθώς και συμβουλευτικές συνεδρίες με τον/την καθηγητή/τρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.

Το Λύκειο και η Τεχνική Σχολή οδηγούν σε ισότιμα απολυτήρια, προσφέροντας τις ίδιες ευκαιρίες τόσο ως προς την επιλογή για συνέχιση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και ως προς την άμεση αναζήτηση εργασίας. Αυτό που διαφοροποιεί τις δύο επιλογές είναι η καλλιέργεια διαφορετικού τύπου δεξιοτήτων, κάτι το οποίο αντανακλάται και στο διαφορετικό Αναλυτικό τους Πρόγραμμα. Το Λύκειο εστιάζει στην καλλιέργεια μίας γενικής μόρφωσης, την οποία συνθέτουν οι έξι κατευθύνσεις σπουδών. Η Τεχνική Εκπαίδευση, από την άλλη, εστιάζει στην ανάπτυξη της πρακτικής ευφυΐας των μαθητών/μαθητριών, την οποία προάγουν οι διάφορες ειδικότητες Θεωρητικής και Πρακτικής κατεύθυνσης. Αυτό συνεπάγεται τη διαφοροποίηση στη μέθοδο διδασκαλίας, αφού στις Τεχνικές Σχολές τα μαθήματα γίνονται, κυρίως, σε εργαστήρια με μικρούς αριθμούς μαθητών/μαθητριών. Με αυτόν τον τρόπο, η διδασκαλία έχει πιο προσωπικό και άμεσο χαρακτήρα και οδηγεί στην αποδοτικότερη απορρόφηση γνώσεων.

Οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/μαθητριών καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια, είναι οι παράγοντες που θα τους/τις κατευθύνουν προς τη μία ή την άλλη επιλογή. Αν, δηλαδή, τα ενδιαφέροντα κάποιου/ας μαθητή/μαθήτριας κλίνουν προς έναν θεωρητικό προσανατολισμό σπουδών γενικής παιδείας, τότε το Λύκειο θα του/της δώσει αντίστοιχες διεξόδους. Αν, από την άλλη, νιώθει ότι έχει ανεπτυγμένη περισσότερο την πρακτική του/της ευφυΐα και στοχεύει κυρίως σε σχολές με τεχνολογικό περιεχόμενο, τότε η Τεχνική Εκπαίδευση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό υπόβαθρο για αυτόν/ήν. (Πηγή: Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο, ΔΜΓΕ ΥΠΠΑΝ, ΥΣΕΑ, 2021)


Εισαγωγικές πληροφορίες για τη φοίτηση και τις επιλογές στο Λύκειο


Η Α΄ Λυκείου είναι μία τάξη που περιλαμβάνει, κυρίως, μαθήματα κοινού κορμού και έχουν σκοπό να παρέχουν γενική και ολόπλευρη μόρφωση στους/στις μαθητές/μαθήτριες. Παράλληλα, με το κοινό πρόγραμμα μαθημάτων, το ΝΩΠ εισάγει από την Α΄ τάξη την εμβάθυνση σε δύο μαθήματα, τα οποία ανήκουν σε μια από τις τέσσερις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ). Με βάση το σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών στο Λύκειο, κάθε μαθητής καλείται να επιλέξει στην Α’ τάξη Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ) και ακολούθως, στην Β’ και Γ’ τάξη, την Κατεύθυνση Μαθημάτων, η οποία αντιστοιχεί στην ΟΜΠ την οποία θα έχει παρακολουθήσει στην Α΄ Λυκείου. Τα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν δείχνουν την πορεία που μπορεί να ακολουθήσει κάθε μαθητής/τρια ανάλογα με την επιλογή που θα κάνει καθώς και τις επιλογές φοίτησης που θα έχει στη διάρκεια των 3χρόνων.


Σχεδιάγραμμα 1: Πορεία Φοίτησης στο Λύκειο

Σχεδιάγραμμα 2: Εκπαιδευτικές Επιλογές στα ΝΩΠ Λυκείου


Εισαγωγικές πληροφορίες για τη φοίτηση και τις επιλογές στην Τεχνική Σχολή


Η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ) αποτελεί δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρέχεται σε μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 15 μέχρι 18 ετών, μέσα από τριετή κύκλο φοίτησης. Προσφέρεται σε δύο κατευθύνσεις, τη θεωρητική και την πρακτική, οι οποίες αντίστοιχα στοχεύουν μέσω της προσφοράς ενός ισορροπημένου προγράμματος γενικής μόρφωσης και τεχνολογικής-εργαστηριακής εξειδίκευσης, στην προετοιμασία των απόφοιτων μαθητών/μαθητριών για άμεση εργοδότηση στη βιομηχανία, ή για συνέχιση της ακαδημαϊκής τους πορείας σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επιπλέον, η ΜΤΕΕ παρέχει στους/στις μαθητές/μαθήτριες την ευκαιρία να αναπτύξουν ατομικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, δεξιότητες επικοινωνίας και μάθησης, επαγγελματική συνείδηση, καθώς και νοοτροπίες και αξίες που απαιτούνται για αποτελεσματική απασχόληση και αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Κατά την εγγραφή τους στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης́, οι μαθητέ́ς/μαθήτριες επιλέ́γουν την Κατεύθυνση, τον Κλάδο και την Ειδικότητα που θα ακολουθήσουν.

Τα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν δείχνουν την πορεία που μπορεί να ακολουθήσει κάθε μαθητής/τρια ανάλογα με την επιλογή που θα κάνει καθώς και τις επιλογές φοίτησης που θα έχει στη διάρκεια των 3χρόνων.

Σχεδιάγραμμα 3: Πορεία φοίτησης και Επιλογών στην ΜΤΕΕ


Σχεδιάγραμμα 4: Επιλογές φοίτησης στη ΜΤΕΕ